Geodézia a geodetické služby

 • budovanie vytyčovacích sietí stavebných objektov, stavebných objektov s priestorovou skladbou a líniových stavieb
 • kontrolné merania a zamerania skutočného vyhotovenia stavebných objektov, stavebných objektov s priestorovou skladbou, líniových stavieb a technologických zariadení
 • geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
 • meranie posunov stavebných objektov
 • určovanie priestorových vzťahov žeriavových dráh
 • meranie pozdĺžnych a priečnych profilov terénu, ciest, železníc, vodných tokov
 • určovanie kubatúr výkopov, skládok, háld
 • vyhľadanie, overenie a zameranie priebehu podzemných vedení inžinierskych sietí
Geodézia a geodetické služby Žilina
Geodézia a geodetické služby Žilina
Geodézia a geodetické služby Žilina
Geodézia a geodetické služby Žilina
 • vytyčovanie pozemkov
 • vytyčovanie inžinierskych sietí
 • vytyčovanie stavebných objektov
 • spracovanie dokumentácie na vodu a kanalizáciu pre potreby SEVAK-u
 • spracovanie dokumentácie na plynovody
 • spracovanie dokumentácie na elektrické káble
 • zameranie novostavieb ku kolaudačným konaniam
 • rozdelenie nehnuteľností
 • majetko-právne vysporiadanie pozemkov
 • zriadenie vecného bremena
 • vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • poradenstvo v oblasti Katastra nehnuteľností
 • register obnovenej evidencie pozemkov